T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Uşak İskender Pala İl Halk Kütüphanesi

Danışma Kaynakları

Danışma kaynaklarımız kütüphanemizin birinci katında bulunmaktadır. Danışma kaynakları temel bilgi kaynağı olarak kabul edilirler.
Hızlı bilgi sağlamayı hedefleyen araştırmalar için ideal kaynaklardır. En yaygın kullanılan danışma kaynakları ansiklopediler ve sözlüklerdir. Bibliyografyalar, atlaslar, yıllıklar / almanaklar, istatistiki kaynaklar, rehber kitaplar bu bölümde bulunan kaynaklardır. Danışma (referans) kaynakları kütüphanelerde özel bir yeri bulunur ve genellikle ödünç verilmezler.

ANSİKLOPEDİLER

Danışma (referans) kaynaklarının en yaygın olarak kullanılanları ve bilinen biçimi ansiklopedilerdir. İçerdiği bilgiler farklı yazarlar tarafından yazılmış kısa ve somut bilgilerdir. Genel kültür veya konu ansiklopedileri olarak farklı türleri vardır. Basılı ansiklopedilerin hazırlanması ve basımı uzun sürdüğü için güncel bilgi veren araştırmalarda kullanılmazlar. Fakat elektronik ortamda yayımlanan ansiklopedilerde bu sorun ortadan kalkmaktadır.

Genel kültür ansiklopedileri her konuda bilgi vermektedir. (Ör. Ana Britannica).
Konu ansiklopedileri daha ayrıntılı bilgi veren kaynaklardır. (Ör. Ekonomi Ansiklopedisi)

SÖZLÜKLER

Danışma (referans) kaynaklarının en yaygın kullanılan ve bilinen diğer bir danışma kaynağıdır.
İçerik olarak ansiklopedilere benzeyen yayın türleridir. Ansiklopedilerden farklı olarak çok daha kısa ve tanımlar şeklindedirler. Bir ya da birkaç kişi tarafından hazırlanmışlardır. Konu ile ilgili maddeler, alfabetik olarak verilir. En yaygın kullanım olarak karşımıza dil sözlükleri biçiminde çıkarlar. Bu tür sözlüklerde; bir dilde alfabetik olarak dizilmiş sözcükler ve bir sözcüğün anlamı, etimolojik kaynağı, söyleniş biçimi gibi bilgiler bulunur.

BİBLİYOGRAFYALAR

Belli bir konuyla  ya da dönemle ilgili eserlerin tümünü kapsayan ya  da en iyilerini seçerek sıralayan, o eserlerin yazarlarını, yayın tarihlerini, hangi kitaplıklarda bulunduklarını, türlerini de belirten kılavuz ya da araştırma ve incelemeye dayanan bilimsel eserlerin ya da yazıların sonunda, o konu ile ilgili yayınları, kaynakları gösteren listelere bibliyografya denir. Özellik bakımından bibliyografyalar, ya ele aldıkları eserlerin belli bir sıraya ve tertibe göre künyelerini (yazar, eser adı, basıldığı yer, tarih sayfa miktarı, fiyat gibi) bildirirler.

Bibliyografyaların farklı türleri vardır. Kısaca gruplandırmak gerekirse;
1) Milli Bibliyografyalar (Türkiye Bibliyografyası, Türkiye Makaleler Bibliyografyası)
2) Kişi bibliyografyaları (Mehmet Akif Ersoy Bibliyografyası)
3) Konu bibliyografyaları (Hukuk Bibliyografyası)

EL KİTAPLARI

Bir konu hakkında temel bilgi veren kaynaklardır. Tek ciltli veya birden çok ciltli olabilirler ancak karşımıza genellikle tek cilt olarak çıkarlar. Konu uzmanları tarafından yazılır ve profesyonel kuruluşlar tarafından yayınlanırlar. İçerdiği konular, grafik, şekil ve şema, simge, formül ve denklemlerle desteklenmektedir. Sıklıkla yenilenen ve güncellenen kaynaklardır.

ATLASLAR

Atlaslar, bilgiyi grafik biçiminde sunan kaynaklardır. Genel atlaslar, konu atlasları ve yol atlasları biçiminde türleri vardır.
Genel atlaslar içinde dünya görüşleri, coğrafi konumlar, yeryüzü şekilleri bulunurlar. Konu atlaslarında konu ile ilgili haritalar, farklı şekilde edinilmiş görüntüler, istatistiksel veriler, kısa özet bilgileri bulunur.. Bir yer hakkında coğrafi araştırma yaptığınızda, nüfus ve istatistiksel bilgi almak, iklimsel bilgi, fiziki yer coğrafyası vb. hakkında bilgi edinmek için de kullanılırlar.

YILLIKLAR / ALMANAKLAR


Genel veya bir konuya özel olabilir. Genel yıllıklar o yıl boyunca önemli olayları istatistiksel bilgilerle de destekleyerek verir. Bir icat, mucit, o yıl çıkan filmler ve çıkartılan kitaplar gibi pek çok konuda bilgi verirler. Konuya özgül yıllıklarda, işlenen konu hakkında bilgiler bulunur. Yıllık ve almanaklar coğrafya, hükümet, nüfus, ziraat, ekonomi, sağlık, tıp, bilim, teknoloji gibi bir çok konuya değindiği için o yıl içinde yaşanılan önemli olaylar hakkında bilgi toplamak için ideal kaynaklardır.

İSTATİSTİKSEL KAYNAKLAR

Devlet kurumları, araştırma kuruluşları ve özel kuruluşlar tarafından oluşturulan, değişik zaman ve dönemleri kapsayan, grafikler, çizelgeler ve tablolar içeren veri grafikleridir. Bir konu ile ilgili istatistiki verilere ulaşmak istendiğinde kullanılır.

REHBERLER

Genellikle alfabetik olup, bazen konusal, bazen insanlar, bazen devlet veya özel kuruluşlar, bazen de yerel işletmeler ve yayıncılar gibi birçok alanda temel bilgiler içeren kaynaklardır. Telefon numarası, iletişim adresleri gibi anahtar bilgiler içerir.IMG_4468.JPG